คำแนะนำการใช้งาน

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมวิไล     จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 3 หน่วย และนำมา สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์  คือหน่วยที่ 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ 

วิธีการส่งใบงาน

2. เมื่อ นักเรียน Log in เข้าสู่ระบบด้วย บัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้

กรณีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมห้องเรียนใดเลย ห้องเรียนจะว่างเปล่าดังรูป 

3. กด เครื่องหมาย บวก เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน

4. ใส่รหัสชั้นเรียนที่ได้รับแจกจาก ครูผู้สอน ตัวอย่างเช่น (7s7l17p)

5. หลังจากนักเรียนพิมพ์รหัส เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้

6. ในห้องเรียนจะประกอบไปด้วย โพสรายละเอียดต่างๆที่ครูได้แจ้งไว้ เช่น ประกาศต่างๆเกี่ยบกับห้องเรียน โดยเราสามารถจะแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมพูดคุยกับสมาชิกภายในชั้นเรียนรวมทั้งติดต่อกับครูผู้สอน หรือใบงาน

7. เมื่อ ต้องการส่งใบงาน ให้นักเรียนทำการคลิกที่ใบงานที่ต้องการ

8. เสร็จก็ทำการ เพิ่มเนื้อหา และทำการ แนบไฟล์ ไปพร้อมใบงาน โดยสามารถ แนบไฟล์ได้ 3 รูปแบบ คือ

9. หลังจากแนบไฟล์เสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่ม ส่ง ได้ทันที

10. หลังจากที่นักเรียนส่งงานเรียบร้อย และครู ได้ทำการ ตรวจให้คะแนนแล้ว นักเรียนก็จะเห็นคะแนนใบงานของตัวเองบนหน้าเว็บ  ดังรูป