แนะนำรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้

        มาตรฐาน ง 3.1

        เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา   การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

        ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-6)

6. เขียนโปรแกรมภาษา

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ www การให้ความหมายของ Web Page , Web Site , Home Page      รู้และเข้าใจขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม รู้เข้าใจโครงสร้างภาษา HTML สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Note pad และ โปรแกรม Macromedia Dream weaver และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

        โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการปฏิบัติ และนำความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างชิ้นงานโครงงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม