--เรื่องที่ 1 รู้ก่อนสร้างเว็บเพจ

        รู้เข้าใจและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของเว็บเพจ หลักการทำงานของเว็บเพจโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ   หลักการออกแบบเว็บไซต์และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

1.บอกความหมายและประโยชน์ของเว็บเพจได้

2.อธิบายหลักการทำงานของเว็บเพจได้

3.อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจได้

4. อธิบายโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจได้

5. อธิบายหลักการในการออกแบบเว็บไซต์ได้

6. อธิบายขั้นตอนในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ได้

1.ความหมายและประโยชน์ของเว็บเพจ

2.หลักการทำงานของเว็บเพจ

3.ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ

5. หลักการในการออกแบบเว็บไซต์

6. ขั้นตอนในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์