คำศัพท์น่ารู้ก่อนสร้างเว็บเพจ

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ

        ก่อนการสร้างเว็บเพจ สิ่งที่ควรรู้คือ คำศัพท์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถศึกษาการสร้างเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง

1.ไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์ (Client - Server)

        ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันนั้น จะมีการติดต่อสื่อสารอยู่ 2 แบบ คือ แบบส่งข้อมูลและรับข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งข้อมูลเราจะเรียกว่า เครื่องให้บริการ (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูล เราจะเรียกว่า เครื่องรับบริการ (Client)

 

2. อินเทอร์เน็ต (Internet)

        อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำให้ทั่วโลกเชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายเดียวกันได้ในแพลตฟอร์มของ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

        ในปัจจุบันมีคนจากทั่วโลกนับพันล้านคนที่เข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล์ (E-mail) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ห้องคุย (Chat room) การส่งสารทันที (Instant messaging) และวอยซ์โอเวอร์ไอพีหรือ        วีโอไอพี (Voice over IP: VoIP)

3. เวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web)

        เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเว็บ เป็นการให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน

        เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นอินเตอร์เน็ตชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของกราฟิกและมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ (Text) ภาพ (Graphic) เสียง (Sound) และ ภาพเคลื่อนไหว (Movie) เป็นต้น ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปในเว็บได้ง่ายผ่านทาง Web browser เช่น Internet Explorer Google Chrome  จากเครื่องเราแล้วระบุ URL เพื่อใช้ในการอ้างที่อยู่ที่เก็บเว็บไซต์ เท่านี้ก็สามารถเปิดดูเว็บไซต์ได้แล้ว เช่น เมื่อเราระบุ URL ที่ต้องการเปิดเป็น www.google.com ก็จะเป็นการเปิดดูเว็บไซต์ google เป็นต้น

4. เว็บไซต์ (Website)

        เว็บไซต์ (Website) เป็นกลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกันโดยเรียกเอกสาร    แต่ละหน้าของเว็บไซต์ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page)

        ถ้าเปรียบเว็บไซต์เป็นเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มอาจจะเปรียบส่วนต่างๆของหนังสือได้ดังนี้

 ตัวอย่างหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ http://www.pw.ac.th

5. เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)

        เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) เป็นโปรแกรมใช้สำหรับการแสดงเว็บเพจ ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ตัวอย่าง Web browser เช่น Google Chrome , Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, , Apple Safali, และ Opera

                  

                               

 6. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Webserver)

        เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Webserver) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่าน Web browser    โดยใช้ ยูอาร์แอล (uniform Resource Location: URL) ระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะค้นหาไฟล์เว็บเพจ      และส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่าน Web browser ของผู้ใช้

7. ไอพีแอดเดรส (IP Address)

        IP Address ย่อมาจากคำว่า Internet Protocal Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใน    ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP หมายเลข IP Address จะต้องไม่ซ้ำกัน

8. โปรโตคอล TCP/IP

        TCP/IP (Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol) เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะผ่านเครือข่ายที่มีปัญหา โปรโตคอลก็ยังคงหาเส้นทางอื่นในการส่งผ่านข้อมูลไปให้ถึงปลายทางได้ ชุดโปรโตคอลนี้ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1960 ซึ่งถูกใช้เป็นครั้งแรกในเครือข่าย ARPANET ซึ่งต่อมาได้ขยายการเชื่อมต่อไปทั่วโลกเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้ TCP/IP เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

9. โดนเมนเนม (Domain Name)

        ความหมายโดยทั่วไป คือ ชื่อเว็บไซต์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้งาน เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ทำให้ยุ่งยากและไม่สามารถจำได้เวลาท่องไปในระบบอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นจึงกำหนดให้มีระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) ซึ่งแปลงเลขที่อยู่ไอพีให้เป็นชื่อโดเมนที่อยู่ในรูปของ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ หลายส่วนคั่นด้วยเครื่องหมายจุด ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อโดเมนเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับคอมพิวเตอร์ของตนผ่านผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาต (ตัวอย่างเว็บไซต์ที่รับจดโดเมน)

ประเภทของโดเมนเนม

                โดเมนเนมเป็นชื่อของเว็บไซต์แบ่งโดเมนเนมตามลักษะของชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ โดเมนเนม 2 ระดับ และ  โดเมนเนม 3 ระดับ

1. โดเมนเนม 2 ระดับ เช่น google.com

ส่วนที่ 1 google เป็นชื่อ หรืออักษรย่อของบริษัท หรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ตั้งขึ้น

ส่วนที่ 2 .com เป็นอักษรย่อของประเภทองค์กร ซึ่งที่พบบ่อยมีดังนี้

 

2. โดเมนเนม 3 ระดับเช่น google.co.th 

ส่วนที่ 1 google เป็นชื่อหรือชื่อย่อขององค์กรต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 .co คำย่อในส่วนที่ 2 หลังเครื่องหมายจุด เป็นประเภทขององค์กร

ส่วนที่ 3 .th คำย่อในส่วนที่ 3 หลังเครื่องหมายจุด ประเทศต่างๆที่องค์กรนั้นตั้งอยู่

ประเภทตัวย่อ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ที่พบบ่อย

 

 10. ตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจ URL (Uniform Resource Locator) 

        URL คือตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีส่วนประกอบดังภาพ มีรายละเอียดดังนี้