--เว็บเพจคืออะไร

เว็บเพจคืออะไร

                  เว็บเพจคือเอกสารที่สร้างขึ้นจากภาษา HTML ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง   และวีดีโอ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บเพจจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลต่างๆ        จึงส่งผลให้แต่ละเว็บมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน 

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจ