ใบงานที่ 1

คำชี้แจง  

1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 1

2.สรุปคำตอบที่ได้บันทึกเป็นไฟล์ รูปภาพ 

3.ส่งผลงานเข้า Google Drive ห้องตัวเอง

4.สุ่มตัวแทนห้องนำเสนอหน้าห้อง

1.จงยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์มา 3 โปรแกรม

ตอบ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.จงยกตัวอย่าง Web Browser ที่นักเรียนรู้จักมา 3 โปรแกรม

ตอบ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ โดเมนเนม 2 ระดับ มา 3 เว็บไซต์

ตอบ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ โดเมนเนม 3 ระดับ มา 3 เว็บไซต์

ตอบ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง

ตอบ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................