ลักษณะภาษา HTML

ลักษณะของภาษา HTML

        องค์ประกอบของภาษา HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่วๆ ไป กับส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้        ในการกำหนดรูปแบบข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกคำสั่งนี้ว่า แท็ก (Tag) โดยแท็กคำสั่งของ HTML จะอยู่ในเครื่องหมาย        < และ >   ซึ่งมีหลักการเขียนดังนี้

    1. รูปแบบแท็กจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยจะต้องมีส่วนเริ่มต้นของแท็ก ที่เรียกว่า “แท็กเปิด” และส่วนจบของแท็ก เรียกว่า “แท็กปิด”โดยแท็กปิดจะต้องมีเครื่องหมาย Slash ( / ) 

     <แท็กเปิด> .. </แท็กปิด>  เช่น  <title> ... </title> 

**เปิด กับ ปิด ต่างกันแค่เครื่องหมาย / **

 

    2. บางแท็กอาจไม่จำเป็นต้องมีแท็กปิดก็สามารถใช้งานได้ เช่น <hr>, <br> เป็นต้น

    3. ในกรณีที่เราต้องการใช้แท็กซ้อนกันมากกว่า 1 แท็ก เมื่อเปิดแท็กแล้วเมื่อปิด จะต้องปิดแท็กในสุดก่อน แล้วจึง             ไล่ปิดแท็กอื่นๆ ตามลำดับ เช่น

กรณีซ้อนกัน 2 tag  

       <h2> <center> .... </center>  </h2> 

กรณีซ้อนกัน 3 tag

      <h2> <center> <b> .... </b> </center>  </h2>

    4. เราสามารถพิมพ์เป็นตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ก็ได้ (เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป) เช่น <HTML>,<Html>,<html> จะมีความหมายเหมือนกัน แต่แนะนำให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ เล็ก เพื่อใช้กับภาษา HTML เวอร์ชั่นอื่นได้ไม่มีปัญหา

    5. บางแท็กจะมีการกำหนดคุณสมบัติ เรียกว่า แอททริบิวท์ (Attribute) และค่าที่ถูกกำหนดให้ใช้แท็ก (Value) โดยจะเขียนไว้หลังแท็ก เช่น

  <hr width="600" >

   **ชื่อแท็ก กับ แอททริบิวท์จะต้องเว้นช่องว่าง 1 ช่อง **   

 จากชุดคำสั่งด้านบนอธิบายได้ดังนี้