โครงสร้างพื้นฐาน HTML

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

    โครงสร้างของภาษา HTML แบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

<html>

       <head>

<title> .....   </title>

      </head>

    <body>

            ..............

    </body>

</html>

    1. <html>..</ html >

        เป็นแท็กแรกที่ต้องมีในภาษา HTML ซึ่งบ่งบอกว่านี่คือภาษา HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารและท้ายเอกสาร ในแต่ละแฟ้ม

    2. <head>..</head >

        เป็นการกำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเอกสาร HTML คำสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจ ซึ่งจะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บเพจ

    3.<title>…</title>

        เป็นแท๊กย่อยที่อยู่ภายใน <head> ที่ใช้ในการกำหนดชื่อเว็บเพจ ซึ่งข้อความภายในแท็กนี้จะเป็นชื่อ หัวเรื่องเว็บเพจ       ที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ข้อความนี้จะไปปรากฏที่ Title bar ของ โปรแกรมWeb browser ที่เรา    ใช้งานอยู่

    4.<body>..</body>

        เป็นส่วนเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล บนโปรแกรม  Web browser เช่น ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ และ ไฟล์ต่างๆ        ที่ต้องการ นำเสนอ การเขียนแท็กในส่วนนี้ ไม่มีข้อกำหนด สามารถเขียนติดกัน หรือ 1 บรรทัดต่อ 1 แท็ก ก็ได้ แต่มักจะยึดรูปแบบที่อ่านง่าย