ใบงานที่ 2

    คำชี้แจง  

1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่องที่ 2

2.สร้างหน้าเว็บเพจตามใบงานที่กำหนดให้

3.บันทึกเป็นไฟล์ pdf

4.ส่งงานเข้า Google Drive ห้อง

1. Title bar แสดงคำว่า "เว็บเพจหน้าแรกของเรา"

2. หน้าเว็บมีข้อความว่า "สวัสดีครับ ชื่อ........ชั้น.......เลขที่..คติประจำใจ "  ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

3.ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ได้ โดยการใช้ <br> ได้และเหมาะสม

วิธีการ Printscreen หน้าจอ