--เรื่องที่ 3 การจัดรูปแบบเอกสาร

            รู้เข้าใจ และวิเคราะห์การใช้คำสั่ง ในการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และจัดย่อหน้าเอกสาร การสร้างเส้นคั่นเอกสาร ในรูปแบบต่างๆ และการเพิ่มหมายเหตุในหน้าเอกสาร

1. ใช้คำสั่งตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และจัดย่อหน้าในรูปแบบต่างๆบนหน้าเว็บเพจได้

2. ใช้คำสั่งสร้างเส้นคั่นเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้

3. ใช้คำสั่งเพิ่มหมายเหตุ ในหน้าเอกสารได้

1. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และการจัดย่อหน้า

2. การสร้างเส้นคั่นเอกสาร

3.การเพิ่มหมายเหตุ