จัดกึ่งกลางด้วย <center>

การจัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางด้วย <center>

        center เป็นแท็กคำสั่งที่ใช้จัดกึ่งกลางเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ตาราง แต่ในหน่วยนี่จะขอกล่าวถึงเฉพาะการจัดกึ่งกลางข้อความ

ชื่อแท็ก center

ตำแหน่งแท็ก

รูปแบบการใช้

อยู่ภายใน <body>….</body>

<center> …</center>

ตัวอย่างการใช้

<body>

  <center> ประวัติส่วนตัว </center>     <br> 

ชื่อ <br>

ชั้น <br>

เลขที่ <br>

<center>

ที่อยู่ <br>

ความสามารถพิเศษ <br>

</center>

</body>

ผลลัพท์ที่ได้

ข้อความที่อยู่ภายใน <center>..</center> จะอยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจ