จัดตำแหน่งข้อความ align

การจัดตำแหน่งข้อความภายในย่อหน้าด้วย align

        Align เป็นแอททริบิวท์ เพื่อใช้จัดตำแหน่งข้อความภายในย่อหน้า ตามตำแหน่งที่เราต้องการ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

  

ตัวอย่างการใช้งาน

 <body>

    <p align=left>

ตัวอย่างข้อความที่ถูกจัดด้วยคำสั่ง left

     </p>

       <p align=center>

ตัวอย่างข้อความที่ถูกจัดด้วยคำสั่ง center

      </p>

      <p align=right>

ตัวอย่างข้อความที่ถูกจัดด้วยคำสั่ง right

      </p>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้

  ข้อความแต่ละย่อหน้าจะถูกจัดตำแหน่งตามค่าที่เลือก