ตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ <p>

การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ <P>

        คำสั่ง <p> เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดวางตำแหน่งข้อความ (Paragraph Break หรือ Alignment) แม้จะมี

การใช้คำสั่ง <br> ช่วยในการจัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่แล้วบางครั้งยังไม่ตรงตามรูปแบบที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ เช่น จัดขึ้นบรรทัดใหม่และเว้นบรรทัด หรือจัดย่อหน้า จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ในโปรแกรม HTML สามารถทำได้โดยใช้รูปแบบคำสั่งดังนี้

 

ชื่อแท็ก p

ตำแหน่งแท็ก

รูปแบบการใช้

อยู่ภายใน  <body>…….</body>

<p> …</p>

 ตัวอย่างการใช้ <p>

<body>

ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต <br>

    <p>

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503)และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา

   </p>

    <p>

ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง

และในปีค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่ง เข้าหากันเป็นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสำเร็จอย่างมาก ดังนั้นในปีค.ศ.1975(พ.ศ.2518)จึงได้เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง

      </p>

</body>

ผลลัพท์ที่ได้

ข้อความจะตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่เหมือน <br> และจะเพิ่มบรรทัดว่าง 1 บรรทัดอัตโนมัติ