เพิ่มช่องว่างด้วย  

เพิ่มช่องว่างข้อความด้วย  

        ถ้าเราต้องการเว้นช่องว่างระหว่างข้อความ สามารถทำได้ด้วยการแทรกอักขระพิเศษลงไปคือ   แทน 1 ชุด          ต่อ1 ช่องว่างตัวอักษร โดยมีรูปแบบดังนี้ 

ชื่ออักขระพิเศษ  

ตำแหน่งที่ใช้

รูปแบบการใช้

อยู่ภายในแท็ก <body>…</body>

ส่ &nbsp;  ตรงตำแหน่งที่ต้องการเว้นช่องว่างมากกว่า 1ช่องว่าง

ตัวอย่างการใช้งาน

 <body>

ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต <br>

       <p>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet

 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด<br>กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ  ถูกก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) <br>และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา

        </p>

        <p>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ค.ศ.1969 ARPA ได้รับทุนสนันสนุน

จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง

        </p>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้

  ข้อความบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าจะถูกเว้นช่องว่างตามที่เราต้องการ