ใบงานที่ 3

        คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการสร้างหน้าเว็บเพ็จ ด้วยโปรแกรมแกรม Notepad ดังนี้

1. สร้างเว็บเพจ ในหัวข้อ "ประวัติส่วนตัว"  โดยมีความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (จากใบงานที่ 2) แล้วทำการเพิ่ม หัวข้อ ความรู้สึกในรั้วเขียว -ชมภู ไม่น้อยกว่า 4 บรรทัด

2. ภายในหน้าเว็บเพจจะต้องมีการจัดตำแหน่งหน้าเว็บเพจต่างๆดังนี้

2.1 มีการจัดตำแหน่งข้อความด้วย align (ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา)

2.2 ย่อหน้าเอกสารด้วย  

2.3 ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย <br>,<p>

2.4 ใช้เส้นคั่นเอกสารลักษณะต่างๆด้วย<hr> (เส้นสั่น เส้นยาว เส้นเล็ก เส้นใหญ่) ไม่น้อยกว่า 3 เส้น

2.5 ทำการเพิ่มหมายเหตุเตือนความจำ ไม่น้อยกว่า 3 จุด