--เรื่องที่ 4 การจัดการข้อความ

        รู้เข้าใจและวิเคราะห์คำสั่งต่างๆ ในการจัดรูปแบบตัวอักษรและนำคำสั่งต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

1. ใช้คำสั่งกำหนดหัวเรื่องได้

2. ใช้คำสั่งกำหนดลักษณะตัวอักษรแบบ Physical และ Logical ได้

3. ใช้คำสั่งเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้

4. ใช้คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรตามความต้องการได้

5. ใช้คำสั่งกำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจและสีตัวอักษรได้

6. ใช้คำสั่งกำหนดตัวอักษรในหน้าเว็บเพจให้มีสีที่แตกต่างกันได้

7. ใช้คำสั่งกำหนดตัวอักษรเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บเพจในรูปแบบต่างๆได้

1.คำสั่งกำหนดหัวเรื่อง

2.การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Physical และ Logical

3.การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

4.การกำหนดรูปแบบตัวอักษรตามความต้องการ

5.การกำหนดสีพื้นเว็บเพจและสีตัวอักษร

6.การกำหนดตัวอักษรในเอกสารให้มีสีที่แตกต่างกัน

7.การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บเพจรูปแบบต่างๆ