กำหนดขนาดหัวเรื่อง <hn>

การกำหนดหัวเรื่อง <hn>

คือการกำหนดขนาดตัวอักษรให้แตกต่างกันเพื่อแยกแต่ละหัวเรื่องอย่างชัดเจน เราสามารถกำหนดขนาดหัวเรื่องได้ถึง 6 ระดับ ดังนี้

ชื่อแท็ก hn (n มีค่าตั้งแต่ 1-6)

ตำแหน่งแท็ก

รูปแบบการใช้

อยู่ภายใน <body>…….</body>

<hn> หัวเรื่อง </hn> (n=1-6)

ตัวอย่างการใช้งาน <hn>

   <body>

<h1> Heading2 </h1>

<h2> Heading2 </h2>

<h3> Heading3 </h3>

<h4> Heading4 </h4>

<h5> Heading5 </h5>

<h6> Heading6 </h6>

   </body>

  ผลลัพธ์ที่ได้

        จะเห็นว่า h1 จะมีขนาดใหญ่สุด และ h6 จะมีขนาดเล็กสุด คำสั่งนี้จะทำให้ข้อความหนาขึ้นและตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ