ขนาดตัวอักษร <font size>

การปรับเปลี่ยนตัวอักษร <font size>

เราสามารถทำการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในหน้าเว็บเพจให้มีขนาดแตกต่างกัน โดยมีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่างการใช้งาน

    <body>

<font size="7">  ข้อความขนาด =7  </font> <br>

<font size="6">  ข้อความขนาด =6  </font> <br>

<font size="5">  ข้อความขนาด =5  </font> <br>

<font size="4">  ข้อความขนาด =4  </font> <br>

<font size="3">  ข้อความขนาด =3  </font> <br>

<font size="2">  ข้อความขนาด =2  </font> <br>

<font size="1">  ข้อความขนาด =1  </font> <br>

    </body>

ผลลัพท์ที่ได้

        จะเห็นว่า ตัวเลข 7 มีขนาดใหญ่สุด และตัวเลข 1 มีขนาดเล็กที่สุด