อักษรวิ่ง <marquee>

การกำหนดตัวอักษรวิ่ง <marquee>

เราสามารถกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บเพจได้ โดยการใช้แท็ก marquee

ชื่อแท็ก                            

marquee

ตำแหน่งของแท็ก

รูปแบบของแท็ก        

อยู่ระหว่างแท็ก <body>…</body>

<marquee> ข้อความ </marquee>

 และกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวให้กับแท็ก marquee ได้ด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำตัวอักษรวิ่ง

   <body>

 <!—การทำตัวอักษรวิ่งโดยไม่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม-->

<marquee> การทำอักษรวิ่ง </marquee>

 <!—การทำตัวอักษรวิ่งโดยกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม-->

<marquee behavior="scroll" direction="up"    width="400"    height="100" bgcolor="#F5F5F5"  scrolldelay="10" scrollamount="5" onmouseOver="this.stop()" onmouseOut="this.start()">

  ข้อความวิ่งที่มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม

</marquee>

      </body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 

การกำหนดแอททริบิวท์ต่างๆให้กับแท็ก marquee เพื่อให้ข้อความเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการ