ใบงานที่ 4

คำชี้แจ้ง

ให้นักเรียนนำใบงานเรื่องที่ 3 มาจัดรูปแบบเอกสารเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีการปรับขนาดตัวอักษรด้วย <font site>หรือ <hn>

2. มีการปรับเปลี่ยนฟอนต์ ตัวอักษรด้วย <font face>

3. มีการใส่สีตัวอักษรและสีพื้นหลังด้วย <font color>,bgcolor

4. มีการใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบต่างๆ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ด้วย <b>,<i>,<u>

5. มีการใส่สีเส้นคั่นเอกสารด้วย <hr color>

6. มีการเพิ่มตัวอักษรเคลื่อนไหวด้วย <marquee>