--เรื่องที่ 5 ลิสต์รายการ

        รู้เข้าใจและวิเคราะห์คำสั่งในการสร้างลิสต์รายการแบบต่างๆ และใช้ลิสต์ประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับได้

2. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์ แบบมีลำดับได้

3. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์แบบจำกัดความได้

4. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์หลายลิสต์ซ้อนกันได้

1. การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ

2. การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ

3. การสร้างลิสต์แบบจำกัดความ

4. การสร้างลิสต์หลายลิสต์ซ้อนกัน