ลิสต์ซ้อนลิสต์

การสร้างลิสต์ซ้อนกัน

        การสร้างลิสต์แบบซ้อนกันมีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลที่มีหัวข้อย่อย หรือขั้นตอนมาก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตั้งโจทย์คำถามที่มีคำตอบย่อยได้เช่นการสร้างข้อสอบแบบตัวเลือก

ตัวอย่างการใช้งานการสร้างลิสต์ซ้อนกัน

   <body>

<ol>

     <li> คอมพิวเตอร์ขนาดใดใหญ่สุด </li>

        <ol type="a">

   <li> super </li>

   <li> mainfarme </li>

  <li> mini </li>

  <li> micro </li>

        </ol>


     <li> ข้อใดคือหน่วยความจำภายใน </li>

        <ol type="A">

  <li> rom</li>

   <li> ram </li>

   <li> hard disk </li>

  <li> floppy drive </li>

        </ol>

</ol> 

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

        การสร้างลิสต์ซ้อนกัน เราจะสร้างซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้เกิน 3 ชั้นเพื่อป้องกันการสับสนและป้องกันข้อความเลยออกนอกจอของ Web browser