ลิสต์แบบจำกัดความ <dl>

การสร้างลิสต์แบบจำกัดความ

        ลิสต์แบบจำกัดความ (Definition List) มักถูกนำไปใช้กับการจำกัดความ โดยมีการแบ่งรายการออกเป็น 2 ส่วน         เช่น  การพิมพ์ พจนานุกรม โดยส่วนแรก เป็น คำศัพท์ ส่วนที่สอง เป็น คำจำกัดความ โดยส่วนที่สองข้อความจะเยื้องออกมา      ด้านหลังเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

 

ชื่อแท็ก dl,dt และ dd

ตำแหน่งแท็ก

รูปแบบการใช้

dl  อยู่ภายใน <body> … </body>

dt อยู่ภายใน <dl>… </dl>

dd อยู่ภายใน <dt>… </dt>

<dl>

  <dt> คำศัพท์ </dt>

        <dd> ความหมาย </dd>

  <dt> คำศัพท์ </dt>

       <dd> ความหมาย </dd>

</dl>                          

ตัวอย่างการใช้ลิสต์แบบจำกัดความ

 

 <body>

 <dl>

  <dt> เว็บไซต์ </dt>

        <dd> เป็นกลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน </dd>

  <dt> เว็บเพจ </dt>

       <dd> เอกสารแต่ละหน้าของเว็บไซต์ </dd>

 </dl>

 </body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ส่วนที่เป็นคำอธิบาย (dd) ข้อความจะเยื้องมาด้านหลังของคำศัพท์ (dt)