ใบงานที่ 5

คำชี้แจ้ง

        ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจจำนวน 1 หน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง