--เรื่องที่ 6 การจัดการรูปภาพ

        รู้เข้าใจ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้คำสั่ง การจัดการรูปภาพบนเว็บเพจ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

 

1. อธิบาย และเลือกใช้ภาพกราฟิกชนิดต่างๆ ในการสร้างเว็บเพจได้

2. ใช้คำสั่งแสดงภาพที่ต้องการบนเว็บเพจได้

3. ใช้คำสั่งปรับขนาดรูปภาพ ได้ถูกต้องและเหมาะกับหน้าเว็บเพจ

4. ใช้คำสั่งจัดรูปภาพร่วมกับข้อความได้ถูกต้องและเหมาะสม

5. ใช้คำสั่งแสดงภาพที่ต้องการ บนพื้นหลังเว็บเพจได้

1. การเลือกภาพกราฟิกชนิดต่างๆ

2. การใช้คำสั่งแทรกภาพบนหน้าเว็บเพจ

3. การใช้คำสั่งปรับขนาดรูปภาพบนหน้าเว็บเพจ

4. การใช้คำสั่งจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ

5. การใช้คำสั่งแทรกภาพพื้นหลังเว็บเพจ