กรอบรูปภาพ border

การใส่กรอบหรือเส้นขอบรูปภาพ (border=...) 

    ถ้าต้องการใส่เส้นกรอบให้กับรูปภาพ สามารถทำได้ดังนี้

 

ตัวอย่างการใส่เส้นกรอบหรือเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 <body>

   <center>

<img src="c1.jpg"> ภาพขนาดปกติ

<img src="c1.jpg" border="5">  ปรับความหนาเส้นกรอบขนาด 5 px

   </center>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพจะปรากฏเส้นกรอบหรือเส้นขอบขึ้นมาตามขนาดความหนาที่เรากำหนด