จัดตำแหน่งรูปภาพ align

การจัดตำแหน่งรูปภาพ (align) ร่วมกับข้อความ

        ในกรณีที่เราต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพกับข้อความที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ สามารถกำหนดได้ดังนี้

ตัวอย่างการจัดตำแหน่งรูปภาพร่วมกับข้อความ

<body>

<h3> การจัดตำแหน่งรูปภาพกับข้อความ </h3>

<img src="c1.jpg" align="bottom"> bottombottom

   <br>

<img src="c1.jpg" align="middle"> middlemiddle

   <br>

<img src="c1.jpg" align="top"> toptop

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ข้อความจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ชิดขอบบน กึ่งกลาง ชิดขอบล่างของรูปภาพตามที่กำหนด