ใบงานที่ 6

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บเพจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง