ใส่ภาพพื้นหลังแบบคงที่

การแสดงภาพพื้นหลังแบบคงที่ (bgproperties)

        เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพพื้นหลังโดยการแสดงภาพพื้นหลังในตำแหน่งเดิมตลอด แม้เราจะเลื่อนแถบเลื่อน (Scrollbar) ขึ้นหรือลงภาพพื้นหลังก็อยู่ที่เดิมตลอดไม่เลื่อนขึ้นหรือลงตามเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจ

ตัวอย่างการใช้งาน

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่ 1

 

ภาพที่ 2

        จากภาพ จะเห็นว่า ภาพที่ 1 Scrollbar อยู่บนสุด และภาพที่ 2 Scrollbar อยู่ล่างสุด แต่ภาพพื้นหลังยังอยู่ตำแหน่งเดิมในหน้าเว็บเพจ ไม่เลื่อนขึ้น เลื่อนลงตามแถบเลื่อน