--เรื่องที่ 7 การสร้างตาราง

        รู้เข้าใจและวิเคราะห์การแทรกตารางในหน้าเว็บเพจ และการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของตาราง และประยุกต์ใช้ตารางในการจัดวางข้อมูลในหน้าเอกสารได้

1. ใช้คำสั่งสร้างตารางบนหน้าเพจได้

2. ใช้คำสั่งปรับขนาดช่องตารางในรูปแบบต่างๆได้

3. ใช้คำสั่งกำหนดสีในช่องตารางหรือกรอบของตารางได้

4. ใช้คำสั่งแทรกรูปภาพในตารางได้

5. ใช้คำสั่งจัดข้อมูลในตารางในแนวตั้งและแนวนอนได้

6. ใช้คำสั่งสร้างตารางซ้อนตารางได้

1. การสร้างตาราง บนหน้าเว็บเพจ

2. การปรับขนาดของช่องตารางรูปแบบต่างๆ

3. การกำหนดสีในช่องหรือกรอบตาราง

4. การแทรกรูปภาพในตาราง

5. การจัดข้อมูลในตารางในแนวตั้งและแนวนอน

6. การสร้างตารางซ้อนตาราง