ข้อความกำกับตาราง <caption>

การกำหนดข้อความกำกับให้กับตาราง <caption>

        การใส่ข้อความกำกับให้กับตาราง จะช่วยให้รู้ว่า ตารางนั้น แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร และเราสามารถกำหนดตำแหน่งแสดงข้อความกำกับตารางได้ โดยมีรูปแบบดังนี้

 

ตัวอย่างการใช้งาน

<body>

     <table border="1">

<caption align="top"> ตารางการกำหนดข้อความกำกับตาราง </caption>

<tr> <th> หัวข้อ1 </th>    <td> ข้อมูล1 </td>  <td> ข้อมูล2 </td>  </tr>

<tr> <th> หัวข้อ2 </th>  <td> ข้อมูล3 </td>  <td> ข้อมูล4 </td>  </tr>

    </table>

</body>

 

        หมายเหตุ  Top คือการกำหนดให้ข้อความกำกับตารางอยู่ตรงกลางด้านบนของตาราง

ผลลัพธ์ที่ได้