ตารางซ้อนตาราง

การสร้างตารางซ้อนตาราง

        การสร้างตารางซ้อนตาราง สามารถช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน และนำมาประยุกต์ใช้การจัดองค์ประกอบ       หน้าเว็บเพจได้

ตัวอย่างการสร้างตารางซ้อนตาราง

<body>

<table border="2" width="350" height="200">

  <tr> <td> ข้อมูล1 </td>  <td> ข้อมูล2 </td> </tr>

         <tr> <td> ข้อมูล3 </td>

       <td>

            <table border="1" bordercolor="red">

         <tr>  <td> ข้อมูลย่อย1 </td>  <td> ข้อมูลย่อย2 </td> </tr>

        <tr>  <td> ข้อมูลย่อย3 </td>  <td> ข้อมูลย่อย4 </td> </tr>

            </table>

     </td>      

           </tr>

      </table>

 </body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

ตารางย่อยจะถูกใส่ไว้ในตารางใหญ่ภายในตำแหน่งที่ต้องการ