ผสานเซลล์ colspan&rowspan

การปรับขนาดช่องเซลล์ (colspan)

        ตารางตามปกติ ช่องเซลล์ 1 ช่อง จะมีขนาดเท่ากับ 1 แถว 1 คอลัมน์ แต่ถ้าเราต้องการปรับขนาดช่องเซลล์จากปกติ        1 ช่อง ที่มีขนาด 1 แถว 1 คอลัมน์เป็นแบบ 1 แถว 3 คอลัมน์ หรือตามจำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการ เพื่อประโยชน์ในการ      จัดรูปแบบข้อมูลตามที่เราต้องการ เราสามารถทำได้ดังนี้

 

         1. ตัวอย่างการขยายเซลล์เกิน 1 คอลัมน์

<body>

<table border="2">

    <tr>   <td colspan="2"> ข้อมูล1 </td>  <td> ข้อมูล2 </td>  </tr>

   <tr>  <td> ข้อมูล3 </td>  <td> ข้อมูล4 </td> <td> ข้อมูล4 </td> </tr>

</table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 

เซลล์ช่อง ข้อมูล1 มีการขยายออกไป 2 คอลัมน์

        ถ้าเราต้องการขยายแถวมากกว่า 1 แถว สามารถทำได้ดังนี้

        2. ตัวอย่างการขยายเซลล์เกิน 1 แถว

<body>

  <table border="2">

     <tr> <td rowspan="2"> ข้อมูล1 </td> <td> ข้อมูล2 </td> <td> ข้อมูล3 </td> </tr>

     <tr> <td> ข้อมูล4 </td>  <td> ข้อมูล5 </td>  </tr>

  </table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 

เซลล์ช่อง ข้อมูล1 มีการขยายออกไป 2 แถว