ภาพพื้นหลังตาราง background

การใส่รูปภาพพื้นหลังตาราง (background)

        นอกจากจะนำสีมาใส่เป็นพื้นหลังตารางแล้ว เราสามารถนำรูปภาพมาเป็นพื้นหลังตารางได้ รูปแบบก็จะเหมือนการใส่สีพื้นหลัง ดังนี้

ตัวอย่างการใช้งาน

<body>

   <table border="4" width="400" background="b.jpg">

      <tr> <td> ข้อมูล1 </td> <td> ข้อมูล2 </td> </tr>

      <tr> <td> ข้อมูล3 </td> <td> ข้อมูล4 </td> </tr>

   </table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่เลือกจะแทรกเป็นพื้นหลังทั้งตาราง