ใบงานที่ 7

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บเพจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างการใช้ตารางออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ