--เรื่องที่ 8 การเชื่่อมโยง

        รู้เข้าใจ ประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์หลักการสร้างลิงก์เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

1. ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจได้

2. ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจหน้าอื่นได้

3 . ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นได้

4. ใช้ภาพสร้างจุดเชื่อมโยงแทนข้อความได้

5. ใช้คำสั่งลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร HTML ได้

6. ใช้คำสั่งลิงก์เพื่อส่ง Email ได้

7. ใช้คำสั่งกำหนดสีของลิงก์ได้

1. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจ

2. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจหน้าอื่น

3. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น

4. การใช้ภาพสร้างจุดเชื่อมโยงแทนข้อความ

5. การใช้คำสั่งลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร HTML

6. การใช้คำสั่งลิงก์เพื่อส่ง Email

7. การใช้คำสั่งกำหนดสีของลิงก์