กำหนดสีการเชื่อมโยง

การกำหนดสีของลิงก์

        ปกติหากไม่กำหนดสีของลิงก์ สีของลิงก์จะเป็นสีน้ำเงินและมีขีดเส้นใต้ เราสามารถเปลี่ยนสีของลิงก์เพื่อความสวยงาม และไม่ให้สีของลิงก์กลืนกับสีพื้นหลังและสังเกตได้ง่าย ๆ โดยสีของลิงก์จะมีสถานะต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนี้

· สีของลิงก์ที่ยังไม่เคยถูกคลิก (Hyperlink)

· สีของลิงก์ที่เคยถูกคลิกไปแล้ว (Visited Hyperlink)

· สีของลิงก์ตอนที่ถูกคลิก (Active Link)

เราสามารถกำหนดสีของลิงก์ในสถานะต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ตัวอย่างการกำหนดสีของลิงก์

<body link="red" vlink="green" alink="blue">

<b> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ </b>

<br>

<a href="http://www.sanook.com"> sanook </a>

<br>

<a href="http://www.pantip.com"> pantip </a>

<br>

<a href="http://www.edmodo.com"> edmodo </a>

</body>

 จากโค้ดอธิบายได้ว่า

Link=red  คือ  สีของลิงก์ยังไม่ถูกคลิก  Vlink=green  คือ สีของลิงก์ที่ถูกคลิกไปแล้ว  Alink=blue  คือ สีของลิงก์ที่กำลังคลิก

ผลลัพธ์ที่ได้