เชื่อมโยงด้วยรูปภาพ

การเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ <img>

        การใช้รูปภาพเป็นจุดเชื่อมโยงจะทำให้เว็บเพจดูน่าสนใจขึ้น เราสามารถนำรูปภาพมาเป็นจุดเชื่อมโยงแทนข้อความได้ดังนี้

 

ตัวอย่างการเชื่อมโยงเว็บไซต์ด้วยรูปภาพ

  

<body>

<b> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ </b>

<br>

<a href="http://www.google.com">  <img src="g.jpg"> </a>

<br>

<a href="http://www.facebook.com"> <img src="f.jpg"> </a>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้ 

เมื่อคลิกที่รูปก็จะทำการเปิดหน้าเว็บที่กำหนดไว้