เชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น

การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น

        ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ต่างๆ อย่างเช่นเว็บไซต์ google เราจะต้องระบุ URL ของเว็บไซต์นั้นในแท็ก <a href…> ดังนี้

ตัวอย่างการใช้งาน

 

<body>

<b> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ </b>

<br>

<a href="http://www.google.com">  google  </a>

<br>

<a href="http://www.facebook.com"> โรงเรียนปทุมวิไล </a>

</body>

 ผลลัพธ์ที่ได้

  

การเปิดหน้าเว็บเพจหน้าต่างใหม่โดยใช้แอททริบิวท์ target

        จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่าเวลาคลิกลิงก์ เว็บเพจหน้าใหม่จะมาทับเว็บเพจหน้าเดิมตลอด เราสามารถกำหนดลักษณะการเปิดเว็บเพจหน้าต่างใหม่โดยใช้แอททริบิวท์ target=“..” ดังนี้

ตัวอย่างการใช้งาน

<body>

<b> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ </b>

<br>

<a href=http://www.google.com target=”_blank”>  google </a>

<br>

<a href=http://www.facebook.com target=”_blank”>  โรงเรียนปทุมวิไล </a>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้

        เมื่อคลิกลิงก์ไปเว็บ google Web browser จะทำการเปิดเว็บ google ผ่านหน้าต่างใหม่หรือแท๊บใหม่โดยที่หน้าเว็บเพจ      เดิมยังคงอยู่