ใบงานที่ 8

คำชี้แจ้ง

นำใบงานที่ 6และ7 มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างหน้าเว็บเพจดังต่อไปนี้

1.สร้างหน้าหลัก บันทึกชื่อว่า index.html

2.สร้างหน้าประวัติส่วนตัว บันทึกชื่อว่า myhistory.html

3.สร้างหน้าเพื่อนสนิท บันทึกชื่อว่า myfriend.html

4. สร้างจุดเชื่อมโยงต่างๆดังนี้

     4.1 ทุกหน้าสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆที่สร้างขึ้นได้

     4.2 มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ต่างๆไม่น้อยกว่า 3 เว็บไซต์

      4.3มีการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ของผู้จัดทำ

5. ตกแต่งให้สวยงามและมีความเหมาะสม

ตัวอย่างหน้าหลัก